slider 7

De Bron

Missie/visie

Als we onze visie in één zin zouden samenvatten dan zou dit er zo uitzien: In Christus, samen groeien, betrokken op de wereld. In deze visie komen drie blikrichtingen samen: God/Christus, elkaar en de wereld om ons heen. Het is belangrijk om te beseffen dat de verticale relatie de grond en de brandstof is voor de andere twee richtingen. Zonder de voeding vanuit het Woord en de Geest van Christus komt er van onderlinge samenhang niet veel terecht en blijft de wereld buiten de gemeente een ver van ons bed show. Dus met name de groei in geloof is een permanente uitdaging.

Onze samenkomsten

Elke zondagmorgen om 10:00 uur is er een samenkomst. Onze diensten worden door buitenstaanders ervaren als warm, persoonlijk en informeel. We zingen onder begeleiding van orgel, piano en/of muziekteam een mix van oude en nieuwe liederen. De preek is Bijbel verklarend, begrijpelijk voor jong en oud en relevant voor het dagelijkse leven. Voor de kinderen is er crèche en zondagsschool, zodat zij op hun niveau ook het evangelie meekrijgen.
Naast de samenkomst op zondagmorgen zijn er ook kringen in onze gemeente. Op deze kringen leven we met elkaar mee, lezen we samen te bijbel en bidden we met en voor elkaar. Sommige kringen komen maandelijks bij elkaar, andere eens per twee of drie weken. Elke kring is vrij om zelf thema's aan te dragen om over te spreken.

opstartzondag
In Christus motto
de bron kerkdienst

Lidmaatschap/vriendschap

Er zijn twee manieren waarop je je kunt verbinden met onze gemeente: Het lidmaatschap en het vriendschap. Het lidmaatschap is enkel voorbehouden aan mensen die op hun geloof gedoopt zijn door onderdompeling. Het vriendschap is voor christenen die als zuigeling gedoopt zijn (en belijdenis van hun geloof hebben gedaan) en die niet wensen te worden gedoopt op hun geloof. Vrienden mogen veel taken in onze gemeente gewoon uitvoeren, maar ze kunnen geen raadslid worden en ze mogen ook niet deelnemen aan of stemmen bij gemeentevergaderingen.

Gemeentestructuur

In elke baptistengemeente vormt de gemeentevergadering het hoogste gezag. Minimaal twee keer per jaar komen we als leden bij elkaar om te spreken over zaken die onze kern, koers en visie raken. De besluiten die we nemen, worden uitgevoerd onder leiding van de raad. Onze raad bestaat uit 8 oudsten, inclusief onze voorganger. Elke oudste heeft de leiding over een taakveld, naast het algemene raadswerk. Naast de voorzitter, penningmeester en secretaris kennen we de volgende 4 taakvelden: pastoraat, kinder- en jeugdwerk, gemeenteopbouw en vorming en toerusting. Er zijn veel mensen betrokken bij ons gemeenteleven in de vorm van werkgroepen of verenigingen (bijvoorbeeld zangkoor, vrouwenvereniging, jeugdgroepen, enz.).